Circulaire economie

 

In de circulaire economie bestaat geen afval. Producten worden opnieuw gebruikt en grondstoffen worden gerecycled: een gesloten kringloop. De ontwikkeling van een circulaire economie is een transitieproces dat op gang kan komen door technische innovaties en nieuwe regelgeving en vooral door nieuwe allianties binnen en tussen bedrijven en tussen publieke en private partijen. Twynstra Gudde ontwikkelt visies en strategieën, zoekt kansen en smeedt samenwerkingsverbanden. 

Circulaire economie
 

In de circulaire economie bestaat geen afval. Producten worden opnieuw gebruikt en grondstoffen worden gerecycled: een gesloten kringloop. De ontwikkeling van een circulaire economie is een transitieproces dat op gang kan komen door technische innovaties en nieuwe regelgeving en vooral door nieuwe allianties binnen en tussen bedrijven en tussen publieke en private partijen. Twynstra Gudde ontwikkelt visies en strategieën, zoekt kansen en smeedt samenwerkingsverbanden. 

De grootste transitieopgave
Bedrijven, organisaties en overheden zien de ontwikkeling van een circulaire economie als de grootste transitieopgave van de 21e eeuw. Een wereld waarin afval niet meer bestaat, is een wenkend perspectief voor de gehele Nederlandse economie. Voor velen is het Grondstoffenakkoord van 2017 een startpunt om samen aan de slag te gaan. Het uitspreken van ambities biedt echter geen garanties. Nu is het tijd om concreet te worden en stappen te zetten.

 

Welke visie is realistisch?
Publieke en private partijen willen weten wat de circulaire economie voor hen kan betekenen. Welke visie is in uw domein realistisch en welke projecten zijn haalbaar? Wie naar een circulaire economie gaat, moet niet alleen zijn eigen processen opnieuw inrichten, maar vooral ook zijn plaats in de keten opnieuw bepalen. Welke kansen bieden duurzame grondstoffen? Welke mogelijkheden zijn er om cycli te sluiten en met wie moet u dan samenwerken? Welke strategische keuzes kunt u maken om de transitie te bevorderen? Wat betekent dat voor gebouwen en infrastructuur?

Frederik de Vries
Adviseur

033 – 467 76 09
fvi@tg.nl

Wat u morgen kunt doen
Twynstra Gudde kan u helpen om uw visie scherp te krijgen en om die te vertalen naar wat u morgen kunt doen. We doen onderzoek in uw organisatie en brengen materiaalstromen in beeld: financieel en maatschappelijk. We kijken naar afspraken met leveranciers, naar keurmerken en naar mogelijkheden voor valorisatie van reststoffen. Misschien kunt u hergebruikprestaties afspreken met afvalverwerkers. Misschien kunt u meewerken aan nieuwe verdienmodellen zodat ‘circulair’ ook financieel interessant is. Vaak is ook een interne cultuuromslag nodig. Decentrale overheden kunnen belemmeringen in regelgeving wegnemen en helpen om private partijen bij elkaar te brengen. Met goede projecten in de fysieke ruimte maakt u de waarde van een circulaire economie zichtbaar.

 

Stap voor stap
Wij zorgen ervoor dat uw ambitie van een circulaire economie wordt vertaald in programma’s en projecten. U krijgt scherp wat circulariteit voor uw organisatie kan betekenen en wij helpen u partijen te vinden die u nodig hebt om dat te bereiken. Wij brengen de samenwerking op gang, leggen werkafspraken vast en schrijven de nodige contracten. Concrete projecten kunnen wij voor u managen. Wij zorgen bovendien voor een lerende aanpak waarin evaluatie niet achteraf plaatsvindt maar continu: u leert van fouten, ontwikkelt kennis en bouwt voort op successen. Zo roept u stap voor stap een halt toe aan verspilling en uitputting van grondstoffen.

 

Onze toegevoegde waarde
Voor Twynstra Gudde is de circulaire economie niet alleen een technisch, maar vooral een sociaalmaatschappelijk vraagstuk. Door andere manieren van (samen)werken is veel mogelijk. Het is onze specialiteit om die omslag te realiseren. Dat doen we met veel kennis van samenwerkingskunde en veranderkunde, met kennis van projectmanagement en met bekendheid bij publieke én private partijen. Door die mix kunnen we zorgen dat een verandering ook echt gaat werken.

Frederik de Vries
Adviseur

033 – 467 76 09
fvi@tg.nl