Klimaatverandering

 

Klimaatverandering dwingt ons tot maatregelen in de fysieke inrichting van stad en land. Het is een gezamenlijke opgave: publiek, privaat en particulier. Samen treffen we maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken. Twynstra Gudde brengt hiervoor kennis in van de watersector, infrastructuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. We maken samenwerking efficiënt en effectief. Van visievorming tot en met de oplevering van concrete projecten. 

Klimaatverandering

Klimaatverandering dwingt ons tot maatregelen in de fysieke inrichting van stad en land. Het is een gezamenlijke opgave: publiek, privaat en particulier. Samen treffen we maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken. Twynstra Gudde brengt hiervoor kennis in van de watersector, infrastructuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. We maken samenwerking efficiënt en effectief. Van visievorming tot en met de oplevering van concrete projecten. 

Werk met werk maken
Decentrale overheden spelen een sleutelrol in de klimaatopgave. De specifieke kenmerken van een regio zijn immers bepalend voor de vragen en de oplossingen. Maatregelen hebben veelal een forse ruimtelijke impact en hangen daarom samen met opgaven op terreinen van leefbaarheid, woningbouw, mobiliteit, natuur, bedrijvigheid en opgaven in de energietransitie. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen met een gebiedsgerichte aanpak ‘werk met werk’ maken.

 

De opgave is gecompliceerd
Het combineren van ambities maakt de opgave complex. Als decentraal bestuur staat u voor de taak een integrale toekomstvisie te maken voor uw gebied, die uitvoerbaar is binnen uw kerntaken. Om die te realiseren moet u samenwerken met diverse andere partijen binnen en buiten de overheid. Welke samenwerking is effectief en hoe kunt u die inrichten? U staat voor de opdracht om uitvoeringsprogramma’s op te stellen en een programmaorganisatie in te richten. Welke mensen en instrumenten hebt u nodig om projecten tot uitvoering te brengen?

 

Van A tot Z
Twynstra Gudde kan u op deze gebieden ondersteunen. Wij maken een langetermijnstrategie en gaan met u en uw partners in de regio op zoek naar gezamenlijke ambities. We maken concreet wat elke partij in een samenwerking haalt én brengt. We hanteren het ‘Spectrum van coalitievorming’ om helder te maken waaruit de meerwaarde voor ieder van de partijen bestaat. Als de vorm is gekozen, leggen we procesafspraken en spelregels vast en komen we tot een convenant of overeenkomst. We zorgen voor een lerende aanpak waarin nieuwe kennis, die niet op de plank ligt, in de praktijk wordt getest, waarin wordt geleerd van fouten en waarin successen worden uitgebouwd. We definiëren gezamenlijke programma’s en projecten en de uitvoering daarvan kunnen we managen, desgewenst tot en met oplevering en nazorg.

Jaap de Heer
Partner

033 - 467 77 56
jhr@tg.nl

Wytse Dassen
Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

033 467 77 80
wda@tg.nl

U realiseert meerdere ambities
Als een samenwerking goed is ingericht, staan de klokken gelijk en ligt er een gezonde basis om effectief aan de slag te gaan. Er is helderheid over doelstellingen, investeringen, financiering, risico’s en planning. U heeft de instrumenten om de vinger aan de pols te houden. Dankzij de samenwerking zijn programma’s en projecten haalbaar in tijd en geld. Ze dragen bovendien niet alleen bij aan een klimaatbestendige stad en regio, maar ook aan diverse andere opgaven en ambities.

 

Onze toegevoegde waarde
Twynstra Gudde combineert kennis van de watersector, infrastructuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. We kijken niet alleen naar de opgave voor klimaatadaptatie, maar kijken altijd naar kansen om tegelijk te werken aan maatregelen die klimaatverandering helpen tegengaan. Wij zijn als organisatieadviseurs bovendien specialist in effectieve samenwerking, strategische planvorming, programma- en projectmanagement en omgevingsmanagement. We zijn bekend met besluitvorming bij alle overheidsdomeinen. Met deze combinatie van disciplines kunnen wij u helpen ambities te realiseren.

Jaap de Heer
Partner

033 – 467 77 56
jhr@tg.nl

Aline te Linde
Adviseur

033 – 467 77 80
aln@tg.nl

Training 'Strategie in transities'

Worstelt uw organisatie met het maken van keuzes in onzekere ontwikkelingen? Wilt u uw repertoire met strategiemethoden verrijken? En met anderen in gesprek gaan over ervaringen, do’s en dont’s bij strategie in transities? Wij bieden strategisch handelingsperspectief voor organisaties en samenwerkingsverbanden in de transities.

Bekijk training